Deklaracja dostępności

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Gabriela Narutowicza, 10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Gabriela Narutowicza, 10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 5.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ IMIĘ I NAZWISKO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ], [ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ NUMER TELEFONU ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek VILO

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Pstrowskiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu głównym z prawej strony znajdują się tablice informacyjne z planem parteru. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Po wejściu do szkoły po prawej stronie znajduje się portiernia, w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji. Ponadto jest drugie wejście dostępne dla uczniów niepełnosprawnych, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły oraz pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp do części sal lekcyjnych, biblioteki. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku są częściowe dostosowania dla osób niepełnosprawnych:
  1. zastosowano podjazd dla wózków na łączniku między budynkiem szkoły, a sala gimnastyczną, od strony ulicy Obiegowej
  2. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne),
  3. na parterze budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe,
   Brak pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Natomiast przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Budynek Bursy

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Pstrowskiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu z lewej strony znajdują się tablice informacyjne z planem parteru, oraz po prawej stronie jest pokój wychowawców, w którym pracownicy udzielają niezbędnych informacji.
 2. Do większości pomieszczeń w budynku prowadzą schody oraz występują ograniczenia w postaci progów. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku są częściowe dostosowania dla osób niepełnosprawnych:
  1. zastosowano podjazd dla wózków od strony parkingu do budynku stołówki,
  2. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne),
  3. na parterze budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe,
   Brak pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 4. Na terenie bursy znajduje się parking dla samochodów osobowych. Natomiast przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W bursie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych