Samorząd Szkolny

Rok 2018/19

Skład Samorządu Uczniowskiego

Mikołaj Michalski

Ola Terlecka

Julia Woźniel

Gracjan Godlewski

Zuzanna Wachowska

Karolina Chybicka

Dominik Chludziński

OPIEKUN
Paweł Wojno

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.G.Narutowicza w Olsztynie

Regulamin Samorządu

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie VI LO w Olsztynie. Uczniowie poszczególnych klas tworzą Samorządy Klasowe.
 2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków, funkcję reprezentującą ogół uczniów ma również walne zebranie przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas.
 3. Wybór organów Samorządu Uczniowskiego odbywa się podczas walnego zebrania przedstawicieli Samorządów wszystkich klas poprzez głosowanie tajne.
 4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres jednego roku szkolnego.
 6. W skład organów Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Dwóch zastępców,
 • Protokolant,
 • Komisja rewizyjna,
 • Sekcje – zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 1. Samorządu Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów:
 • Prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • Prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • Prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • Prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • Prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 1. Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego odbywa się raz do roku w czerwcu. Wyboru dokonują wszyscy uczniowie szkoły w głosowaniu tajnym.
 2. Samorząd Uczniowski może powołać Sąd Koleżeński do rozpatrywania spraw spornych pomiędzy uczniami.
 3. Samorząd Uczniowski i Samorządy Klasowe współdziałają z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły, a także z działającymi w szkole organizacjami w celu realizacji zaplanowanych działań.
 4. Uczniowie są zobowiązani do:
 • Respektowania uchwał i programów  swojego Samorządu,
 • Udzielania wszelkiej pomocy organom Samorządu,
 • Brania udziału w życiu społecznym szkoły i klasy,
 • Korzystania z możliwości wpływania na skład organów Samorządu, w tym także do odwoływania ich członków,
 • Pełnienia dyżurów szkolnych.
 1. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 2. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze służące do finansowania jego działalności. Fundusze te mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, zbiórki surowców wtórnych i od sponsorów zaaprobowanych przez dyrekcję szkoły.
 3. Fundusze Samorządu Uczniowskiego muszą być zdeponowane na rachunku Rady Rodziców z zaznaczeniem „Fundusz Samorządu Uczniowskiego”. Operacje finansowe i dokumentacja  powinny być zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarowaniu środkami

 

Zasady działania Samorządu Uczniowskiego w VI LO w Olsztynie

 

I. Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji  celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

II. Zadania Samorządu

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Reprezentowanie uczniów w ważnych sprawach ich dotyczących. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom optymalnych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, naukowych, rozrywkowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania.
 7. Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, uczniami i nauczycielami, zapobieganie tym konfliktom, mediacje.
 8. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

 

III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 1. Zgłaszanie uwag i propozycji do dokumentów i uregulowań obowiązujących w szkole.
 2. Wyrażanie opinii dotyczących różnych przejawów życia szkolnego, w szczególności problemów młodzieży. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych.
 3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kronik, audycji, apeli.
 4. Współdecydowanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej.
 5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary.
 6. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i innych ważnych sprawach dotyczących uczniów. W czasie tych posiedzeń przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą wyrażać opinie i maja głos doradczy.
 7. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego po dopełnieniu procedury wyboru.
 8. Dysponowanie  w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.

 

IV. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 • udzielanie pomocy w realizacji zaplanowanych zadań, zapewnienie niezbędnych warunków do samorządnej działalności młodzieży, aktywizowanie młodzieży do pracy na rzecz szkoły i środowiska,
 • czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego, w tym również w zakresie dysponowania funduszami,
 • stwarzanie warunków do właściwej komunikacji pomiędzy Radą Pedagogiczną, dyrekcją szkoły i młodzieżą,
 • inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim,
 • dokonywanie podsumowań, ewaluacji pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

V. Do obowiązków dyrekcji szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego należy:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy w całokształcie działalności samorządowej młodzieży, stworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do rozwoju tej działalności,
 • zasięganie opinii Samorządu Uczniowskiego w ważnych sprawach dotyczących życia szkoły oraz informowanie o stanowisku władz szkolnych w tych sprawach,
 • czuwanie nad zgodnością działalności  Samorządu Uczniowskiego z Programem Wychowawczym Szkoły,
 • sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z prawem gospodarowania środkami finansowymi,
 • powoływanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę Samorządu Uczniowskiego, jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.